5. Struktura studiowania śastr

5.5. Nadanie sensu naszym dwunastu celom

Tak jak w całym nauczaniu, nasze Cele można podzielić na trzy szerokie domeny nauczania, a mianowicie:

1. Wiedzę (poznanie)

2. Umiejętności (działanie, czy też zastosowanie wiedzy)

3. Wartości (jaźń — tego, który ―"wie" i ―"działa")

Poniżej pokazane jest w jaki sposób skategoryzowano 12 celów

Wiedza

Umiejętności

Wartości

Nastawienie

Wiedza (pamięć i przypominanie)

Zastosowanie osobiste

Wiara i przekonanie

Autorytet

Zrozumienie

Zastosowanie w nauczaniu

Nastawienie i misja

Uczciwość moralna i akademicka

Realizacja

Zastosowanie teologiczne

Ocena

Odpowiedzialność za naukę

Uwagi:

Trzy Cele w umiejętnościach mogą zostać skategoryzowane w dwóch szerokich grupach, znanych wielbicielom, a mianowicie:

-Sadhana (zastosowanie osobiste)

-Nauczanie (zastosowanie w nauczaniu i teologiczne)

W pewnym sensie możemy uznać, że wszystkie Dwanaście Celów mieści się w tych dwóch kategoriach. Innymi słowy cały proces nauki służy zastosowaniu wiedzy w ‗realnym świecie‘ (tzn. poza środowiskiem nauczania). Uczenie się to nie tylko proces akademicki. Owo zastosowanie wiedzy ma dwa szerokie aspekty.

 

Trafność celów Wiedzy i Wartości

 

Umiejętności

Zastosowanie osobiste

Zastosowanie teologiczne i w nauczaniu

Wiedza

Wiedza

Zapamiętanie wersetów na użytek osobisty, szczególnie w czasach kryzysu/podejmowania decyzji. Niezbędny celibat.

Umiejętność przypominania sobie wersetów i odnośników do nauczania, przemawiania, etc.

Wówczas nauczanie jest w miarę autorytatywne

Zrozumienie

Kwestionowanie własnego postrzegania i zrozumienia prawdy (docelowo – kwestionowanie słuszności samych śastr)

Umiejętność rozważnego przemawiania do wnikliwych osób

Realizacja

 (śastra caksus)

Zdolność dostrzegania Kryszny oraz rzeczywiste zrealizowanie wszystkich treści wiedzy wedyjskiej

Umiejętność przedstawiania Świadomości Kryszny w sposób przystosowany do publiczności; przemawianie z doświadczenia i serca

Wartości

Nastawienie i misja

Klarowne poczucie tożsamości i celu (w odniesieniu do Towarzystwa i jego szerszej tradycji)

Klarowne i wyważone poczucie misji, jako członka ISKCON-u. Możliwość konstruktywnego adresowania wewnętrznych problemów teologicznych

Uczciwość moralna i akademicka

Uczciwość osobista wymagana jako podstawa cech bramińskich. Prawdziwa wiedza wymaga czystości, uczciwości, autorefleksji, etc.

Uczciwe stosowanie pism, unikanie naciągania i zniekształcania. Przedstawiciele towarzystwa posiadają kredyt zaufania.

Autorytet

Promowanie właściwego nastawienia wobec autorytetów; unikania zarówno postawy wyzywającej, jak i ślepej akceptacji.

Unikanie fanatyzmu oraz spekulacji i kompromisu; rozważne akceptowanie autorytetu pomaga w promowaniu Świadomości Kryszny

Ocena

Umiejętność dokonywania właściwych wyborów w życiu osobistym

Umiejętność udzielania rad, porad etc., które będą na czasie, będą trafne oraz znajdą praktyczne zastosowanie

Odpowiedzialność za naukę

Promuje odpowiedzialność oraz samodzielność. Pomaga studentowi rozwinąć smak do studiowania.

Pozwala studentowi stać się szanowanym i uczonym teologiem oraz rozwinąć cechy bramińskie (oraz zarządzania)

Wiara i przekonanie

Istotne w celu rozwoju "życia wewnętrznego" (tak łatwo zaniedbywanego) oraz do podtrzymywania własnego rozwoju duchowego

Uczenie i nauczanie nabierze prawdziwej wartości i zapobiegnie zarozumiałości