5. Struktura studiowania śastr

5.3. Dwanaście celów systematycznego studiowania śastr

1. Wiedza (pamięć i przypomnienie) (Wie)

Pomoc w zapamiętaniu i odwoływaniu się do (teoretycznej) wiedzy, która stanowi podstawę procesu rozwoju w świadomości Kryszny.

2. Zrozumienie (Zro)

Pogłębienie znajomości zrozumienia teologii świadomości Kryszny, szczególnie poprzez studiowanie jej z różnych perspektyw oraz poprzez rozwinięcie nawyku refleksji i samoobserwacji.

3. Zastosowanie osobiste (ZaO)  

Pomoc w zastosowaniu teologii Świadomości Kryszny w odniesieniu do:

(a) zewnętrznych praktyk

(b) wewnętrznego rozwoju

oraz pomoc w rozwinięciu właściwych waisznawom cech i zachowania.

4. Zastosowanie w nauczaniu (ZaN)

Wzmóc pragnienie i zdolności wielbicieli do efektywnego nauczania.

 5. Wiara i przekonanie (WiP)

Pomóc w podbudowaniu i utrzymaniu wiary w i przekonania do:

(a) proces świadomości Kryszny

(b) śastr jako jego podwalin

6. Autorytet (Aut)

Jednoczesne kultywowanie w sobie:

(a) pełnej akceptacji duchowego autorytetu śastr

(b) nastroju otwartego i szczerego dociekania oraz pragnienia zrozumienia oraz uświadomienia sobie znaczenia wiedzy wedyjskiej.

7. Zastosowanie teologiczne (ZaT)  

Pomoc w tworzeniu uczonych teologów waisznawizmu, biegłych w pomaganiu Towarzystwu poprzez zastosowanie wiedzy śastr do rozwiązywania szerokiego zakresu osobistych, społecznych, moralnych, tematycznych oraz teologicznych problemów.

8. Ocena (Oce)  

Rozwinięcie u studentów umiejętności analizy, interpretacji i oceny szczególnie w odniesieniu do praktycznego zastosowania wiedzy śastr.

9. Nastawienie i misja (N+M)

Umożliwienie wielbicielom:

(a) zrozumienia i docenienia misji i nastawienia Śrila Prabhupada

(b) utrwalanie tego zrozumienia pośród członków Towarzystwa

10. Uczciwość moralna i akademicka (UMA)

Upewnienie się, że wielbiciele rozwinęli uczciwość moralną i akademicką niezbędną do interpretacji, oceny oraz zastosowania wiedzy śastr.

11. Odpowiedzialność za naukę (OzN)

Zachęcanie studentów, aby byli odpowiedzialni za swój proces nauczania oraz rozwinęli

zdrowe nawyki studiowania poprzez:

(a) wzmacnianie pragnienia studiowania książek Śrila Prabhupada

(szczególnie poprzez wzmacnianie doceniania śastr oraz studiowania ich poprzez demonstrowanie związku śastr z codziennym życiem)

(b) wyposażenie studentów w odpowiednie umiejętności uczenia się

12. Śastra Caksus (SC) 

Wyposażenie studentów w zdolność spoglądania oczami śastr oraz z perspektywy świadomości Kryszny. Ostatecznie, asystowanie studentom w realizacji prawd zawartych w pismach oraz w dostrzeganiu Kryszny w każdym miejscu i czasie.

 

Uwaga:

(1) Cel numer 11 został podzielony na dwie części, mianowicie:

11(a) ―Smak/Docenienie/Odniesienie (SDO)

11 (b) ―Umiejętność Studiowania (US)

Pierwsza dotyczy w dużej mierze motywacji (i odnosi się do wartości) a druga do zdobycia odpowiednich umiejętności studiowania.

(2) Cel numer 12 zawiera ―Realizację (Rea)

Chociaż Śastra Caksus ostatecznie oznacza i wymaga pełnej realizacji, cel ten obecny i osiągany jest na różnych poziomach prowadzących stopniowo do pełnej realizacji Prawdy Absolutnej.