English below

Odissi Dance Studio - Ishanghri-seva i Akademia Wisznuizmu zapraszają na
Kurs klasycznego tańca indyjskiego odissi.
Uwaga: jeśli nie zdążyłeś na dzień rozpoczęcia zajęć istnieje możliwość dołączenia w późniejszym terminie, gdyż są one nagrywane.
PROGRAM:
Kurs indyjskiego tańca klasycznego odissi od podstaw. Będziemy uczyć się techniki tańca odissi: pozycji ciała, kroków, obrotów itd. mudr czyli gestów dłoni które mają znaczenie w tańcu i są typowe dla klasycznych tańców Indii. Będziemy się też uczyć symboliki w tańcu, sekwencji i choreografii.
Zajęcia dla każdego - nie jest wymagane przygotowanie taneczne.
ROZPOCZĘCIE
21 luty 2023 godz. 18.3o-19:3o czasu środkowoeuropejskiego (17.30-18.30 GMT)
Pierwsze zajęcia dla nowych członków są GRATIS!
DŁUGOŚĆ TRWANIA KURSU
21 luty 2023 do końca czerwca 2023
INSTRUKTOR
Ishanghri-seva
Zajmuje się tańcem indyjskim i orientalnym od wielu lat. Jest prekursorką hinduskiego tańca odissi w Polsce a tańca orientalnego-brzucha w Woj. Zachodniopomorskim.
Prowadzi zajęcia i programy popularyzujące kulturę tańca od 1999 roku. Miała okazję prowadzić warsztaty i występować w wielu miejscach w Polsce jak też za granicą w Indiach, Niemczech, Belgii, Holandii, Turcji i Finlandii. Wzięła też udział w programach TV i radiowych.
Ishanghri to instruktor z odpowiednimi uprawnieniami, również do pracy z dziećmi; posiada odpowiednie ubezpieczenie zgodnie z regulacjami europejskimi i Wielkiej Brytanii.
Zajęcia prowadzone po polsku a jeśli istnieje taka potrzeba to również po angielsku i rosyjsku.
DLA KOGO SĄ ZAJĘCIA**
Dla kobiet, mężczyzn, dzieci od 5 do 100 lat!
Przyjdź sam, z przyjacielem, dzieckiem lub rodziną.
UBIÓR
Ubiór - luźny sportowy. Weź ze sobą butelkę wody! Tańczymy na boso lub skarpetkach/baletkach itp., które się nie ślizgają.
KORZYŚCI ZDROWOTNE
Taniec to zdrowe, wzmacniające i poprawiające sylwetkę ćwiczenia dla kobiet i mężczyzn w każdym wieku. Poprawia nastrój i koordynację. Taniec i sport mają ze sobą wiele wspólnego, uczą systematycznego wysiłku oraz dają dużo satysfakcji i zabawy. Możesz tu też poznać nowe osoby zainteresowane tańcem i duchowością Indii. Szczególnie taniec klasyczny odissi ma silne związki z duchowością Indii.
DZIEŃ I GODZINA
Każdy wtorek godz. 18.3o-19.3o czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1)
INNE TERMINY
Jeśli podany dzień i godzina nie odpowiadają Ci, napisz! Postaramy się wziąć to pod uwagę, jeśli będzie istniała taka możliwość.
CZY ZAJĘCIA MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ CZĘŚCIEJ NIŻ RAZ W TYGODNIU?
Jak najbardziej, w zależności od zainteresowania grupy możemy zmodyfikować plan i częstotliwość zajęć.
LOKALIZACJA
Dogodna dla każdego! - nie musisz się już martwić, jak dojechać!
Spotykamy się:
- Internet, platforma Moodle i Zoom; kurs z danego dnia będzie dostępny na platformie jeszcze przez jakiś czas (szczegóły zostaną podane kursantom) w celu umożliwienia powtórki materiału oraz dla tych, którzy opuścili lekcję z jakiegoś powodu.
oraz
- Zjazdy kilkudniowe (opcjonalnie) min. 1-2 razy w roku lub częściej (informacje będą publikowane z wyprzedzeniem min.1 m-ca)
JAK ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA
i jaki sprzęt muszę mieć, żeby wziąć udział?
Komputer i dobry internet oraz bezpieczna, równa podłoga.
PŁATNOŚCI*
Pojedyncza lekcja - 30 zł**
4 lekcje (cztery następujące po sobie tygodnie) - 110 zł
12 zajęć (12 następujących po sobie tygodni) - 320 zł)
24 zajęcia (24 następujące po sobie tygodnie) - 630 zł
36 zajęć (36 następujących po sobie tygodni) - 945 zł
Płatne przed zajęciami (prześlij dowód wpłaty min. na 30 min. przed rozpoczęciem zajęć).
Płatność online dostępna po zapisaniu się na kurs na stronie aw.edu.pl. (Jeśli nie potrafisz z jakiegoś powodu zapłacić poprzez system płatności online i potrzebujesz innego sposobu płatności napisz do nas.)
10% ZNIŻKI dla Kursantów innych kursów Odissi Dance Studio i Akademii Wisznuizmu.
Zjazdy stacjonarne - płatne oddzielnie, informacje będą podane min. 1 miesiąc z wyprzedzeniem.
ZAPISY
Na kurs można zapisać się samodzielnie po wcześniejszym utworzeniu konta na stronie Akademii Wisznuizmu (jeśli ktoś jeszcze takowego nie posiada). Jednorazowy klucz dostępu: Odissi na: www.aw.edu.pl
KONTAKT
Tel.kom. / sms / WhatsApp, Telegram: +48 608 405 485
email: odissistudio@gmail.com
Facebook: OdissiPL
Do zobaczenia!
Ishanghri-seva
* Zajęcia raz opłacone nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne zajęcia, nie mogą być przepisane na inną osobę ani zwrócone w formie pieniężnej. Opuszczone zajęcia nie podlegają zwrotowi, wymianie ani uldze w płatności za kolejny karnet ale można z nich skorzystać dowolną ilość razy jeszcze przez pewien okres czasu na platformie Youtube (kanał widoczny tylko dla uczestników kursu).
** Zajęcia dla osób zdrowych. Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Jeśli masz problemy zdrowotne skonsultuj się z lekarzem przed przyjściem na zajęcia.
Ważne informacje Regulaminowe:
osoby trzecie nie mogą brać udziału w zajęciach;
organizatorzy nie wyrażają zgody na nagrywanie zajęć na nośnikach audio/video itp.;
w czasie zajęć należy zachować bezpieczeństwo: za każdym razem przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić bezpieczeństwo miejsca do ćwiczenia(czy podłoga jest równa, bezpieczna, czy np. nie wystają ostre kanty, przedmioty, drzazgi lub czy nie istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na podłodze bądź dywanie);
biorąc udział w zajęciach wyrażasz zgodę nagrywania ich przez organizatorów;
organizator zastrzega sobie prawo korzystania z nagrania video zajęć w celach edukacyjnych, szkoleniowych, marketingowych, wymogów ubezpieczyciela i innych zgodnie z programem i celami w/w organizacji;
osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w zajęciach i w czasie zajęć muszą być pod opieką, jeśli ich wiek i stopień samodzielności tego wymaga.


ZAPISY

Na kurs można zapisać się samodzielnie po wcześniejszym utworzeniu konta na stronie Akademii Wisznuizmu (jeśli ktoś jeszcze takowego nie posiada). Jednorazowy klucz dostępu: Odissi

zapisuję się


KONTAKT

Tel.kom. / sms / WhatsApp, Telegram: +48 608 405 485

email: odissistudio@gmail.com

Facebook: OdissiPL

 

Do zobaczenia!

Ishanghri-seva

 

* Zajęcia raz opłacone nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne zajęcia, nie mogą być przepisane na inną osobę ani zwrócone w formie pieniężnej. Opuszczone zajęcia nie podlegają zwrotowi, wymianie ani uldze w płatności za kolejny karnet, ale można z nich skorzystać dowolną ilość razy jeszcze przez pewien okres czasu na platformie Youtube (wideo widoczne tylko dla uczestników kursu).

** Zajęcia dla osób zdrowych. Udział w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. Jeśli masz problemy zdrowotne skonsultuj się z lekarzem przed przyjściem na zajęcia.

 

Ważne informacje Regulaminowe:

·      osoby trzecie nie mogą brać udziału w zajęciach

·      organizatorzy nie wyrażają zgody na nagrywanie zajęć na nośnikach audio/video itp.

·      w czasie zajęć należy zachować bezpieczeństwo: za każdym razem przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić bezpieczeństwo miejsca do ćwiczenia (czy podłoga jest równa, bezpieczna, czy np. nie wystają ostre kanty, przedmioty, drzazgi lub czy nie istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na podłodze bądź dywanie)

·      biorąc udział w zajęciach wyrażasz zgodę nagrywania ich przez organizatorów 

·      organizator zastrzega sobie prawo korzystania z nagrania video zajęć w celach edukacyjnych, szkoleniowych, marketingowych, wymogów ubezpieczyciela i innych zgodnie z programem i celami w/w organizacji

·      osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w zajęciach i w czasie zajęć muszą być pod opieką, jeśli ich wiek i stopień samodzielności tego wymaga

zapisuję się


English

Odissi Dance Studio - Ishanghri-seva and the Academy of Vishnuism (Akademia Wisznuizmu) invites you for
Classical Odissi Indian Dance Course
Note: if you missed the course on the day it starts, you can join later as it is recorded.
PROGRAM:
Indian Odissi classical dance course from the beginning. We will learn the technique of Odissi dance: body position, steps, turns, etc. Mudras, or hand gestures, are important in the dance and are typical of classical Indian dances. We will also learn symbolism in dance, a sequence and choreography.
Classes for everyone - no dance preparation is required.
START
21th of February, 2023 17:30-18:3o UTC (18:30-19:30 CET)
The first classes for new members are FREE!
COURSE DURATION
February 21th, 2023 to the end of June 2023
INSTRUCTOR
Ishanghri-seva
Practicing Indian and oriental dance for many years. She is a precursor of the Indian Odissi dance in Poland and the oriental belly dance in the West Pomeranian Voivodeship.
She has been conducting regular classes since 1999. She had the opportunity to conduct workshops and perform in many places in Poland as well as abroad in India, Germany, Belgium, the Netherlands, Turkey and Finland. She also took part in TV and radio programs.
Ishanghri is an instructor with appropriate qualifications, also for working with children; she is insured according to UK and EU regulations.
Classes are conducted in Polish, and if necessary, also in English and Russian.
WHO ARE THE CLASSES FOR **
For women, men, children from 5 to 100 years old!
Come alone, with a friend, child or family.
WHAT TO WEAR
Clothing - loose sportswear. Take a bottle of water with you! We dance barefoot or in socks / ballet shoes etc. that are non-slip.
HEALTH BENEFITS
Dancing is a healthy, strengthening and body-shaping exercise for women and men of all ages. It improves mood and coordination. Dance and sport have a lot in common, they teach systematic effort and give a lot of satisfaction and fun. You can also meet new people interested in Indian dance and spirituality. Odissi classical dance in particular has strong connections with the spirituality of India.
DAY AND TIME
Every Tuesday at 17.3o-18.3o HRS UTC
OTHER DATES
If the given day and time do not suit you, write to us! We will try to take this into account, if possible.
CAN CLASSES HAPPEN MORE THAN ONCE A WEEK?
Of course, depending on the interest of the group, we can modify the schedule and frequency of classes.
LOCATION
Convenient for everyone! - you don't have to worry anymore how to get there!
We meet:
- Internet, Moodle and Zoom platform; the course from a given day will be available on the platform for some time(we will specify it later on to enrolled students) to allow for revision of the material and for those who have missed the lesson for some reason.
and
- Workshop in person, depending on the participants, 1-2 times a year, or more (information will be published at least 1 month in advance)
HOW IS IT GOING TO HAPPEN
and what equipment do i need to participate?
A computer, good internet and a safe, even floor.
PAYMENTS *
You can also pay an equivalent sum in GBP, US Dollars or Euro. Below Polish Zloty
Single lesson - 30 PLN
4 lessons (four consecutive weeks) - 110 PLN
12 lessons (12 consecutive weeks) - 320 PLN)
24 classes (24 consecutive weeks) - 630 PLN
36 lessons (36 consecutive weeks) - PLN 945
Payable before class (send us proof of payment at least 30 minutes before the start of the class).
Online payment available after enrolling in the course at aw.edu.pl. (If for some reason you cannot pay via the online payment system and you need a different payment method, please contact us.)
10% DISCOUNT for Students of other Odissi Dance Studio and Akademia Wisznuizmu courses.
Workshops in person - paid separately, information will be provided min. 1 month in advance.
ENROLLMENT
You can sign up for the course yourself after creating an account on the website of the Academy of Vishnuism (if someone does not have one yet). One-time access key: Odissi at www.aw.edu.pl

CONTACT
Mobile phone. / text msg / WhatsApp, Telegram: +48 608 405 485
email: odissistudio@gmail.com
Facebook: OdissiPL
See you later!
Ishanghri-seva
* Once paid for, classes cannot be returned or exchanged for other classes, they cannot be transferred to another person or returned in cash. Missed classes are not refundable, exchangeable or discounted in payment for the next pass, but you can use them any number of times for some time on the YouTube platform (channel visible only to course participants).
** Activities for healthy people. Participation in the classes is at your own risk. If you have any health problems, consult your doctor before coming to class.
Important Terms and Conditions:
third parties may not participate in the classes;
the organizers do not agree to recording the classes on audio / video carriers, etc.
be safe during the classes: each time before starting the classes, check the safety of the place to practice (whether the floor is even, safe, whether, for example, there are no sharp edges, objects, splinters sticking out, or whether there is a risk of slipping on the floor or carpet);
by taking part in the classes, you consent to their recording by the organizers;
the organizer reserves the right to use the video recordings of the classes for educational, training, marketing, requirements of the insurance company and other purposes in accordance with the program and objectives of the above-mentioned organization;
minors must have a written consent of a parent / guardian to participate in the classes and must be looked after during the classes if their age and degree of independence require it.


RECORDS

On You can sign up for the course yourself after creating an account on the website of the Academy of Vishnuism (if someone does not have one yet). One-time access key: Odissi

I'm signing up


CONTACT

Mobile phone. / sms / WhatsApp, Telegram: +48 608 405 485

email: odissistudio@gmail.com

Facebook: OdissiPL


See you later!

Ishanghri-seva


* Once paid for, classes cannot be returned or exchanged for other classes, they cannot be transferred to another person or returned in cash. Missed classes are not refundable, exchangeable or discounted in payment for the next pass, but you can use them any number of times for another 21 days on the YouTube platform (channel visible only to course participants).

** Activities for healthy people. Participation in the classes is at your own risk. If you have any health problems, consult your doctor before coming to class.


Important Terms and Conditions:

  • third parties may not participate in the classes
  • the organizers do not agree to recording the classes on audio / video carriers, etc.
  • be safe during the classes: each time before starting the classes, check the safety of the place to practice (whether the floor is even, safe, whether, for example, there are no sharp edges, objects, splinters sticking out, or whether there is a risk of slipping on the floor or carpet)
  • by taking part in the classes, you consent to their recording by the organizers
  • the organizer reserves the right to use the video recordings of the classes for educational, training, marketing and other purposes in accordance with the program and objectives of the above-mentioned organization
  • minors must have a written consent of a parent / guardian to participate in the classes and must be looked after during the classes if their age and degree of independence require it
  • I'm signing up


Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 3 kwietnia 2023, 15:30