3. Formalne zaliczenie kursu Bhakti-śastri

Zaliczenie kursu Bhakti-śastri

Aby formalnie zaliczyć kurs Bhakti-śastri należy pomyślnie zdać egzamin i wykazać się minimum 75% obecnością na każdej z 5 części kursu. Egzamin podzielony jest na dwie części.

Pierwsza część egzaminu odbywa się w obecności nauczyciela bez dostępu do książek czy też innych materiałów. Należy odpowiedzieć na 75 pytań wymagających krótkich odpowiedzi (wybranych spośród pytań szczegółowych) oraz wykazać się znajomością 15 wersetów (z 45 obowiązujących do nauczenia się). Należy napisać wersety w sanskrycie (znaki diakrytyczne nie są obowiązkowe), przetłumaczyć każde słowo i napisać tłumaczenie wersetu (nie jest wymagane dokładne tłumaczenie tak jak w książce). Egzamin podzielony jest na 5 części (po zakończeniu każdego modułu).

Druga część egzaminu odbywa się z dostępem do książek. Należy napisać 15 wypracowań po minimum 500 słów każde (3 wypracowania do każdego modułu). 

Osoba, która formalnie zaliczy kurs Bhakti-śastri otrzyma dyplom ukończenia kursu autoryzowany przez BOEX (Board of Examinations), komórkę wewnątrz ISKCON-u zajmującą się egzaminami z śastr powołaną przez ISKCON Ministry of Education. https://iskconeducation.org/board-of-examinations/


Oceny za poszczególne działy

Studenci otrzymają szczegółowe informacje zwrotne dotyczące ich osiągnięć dla każdego działu, podkreślające ich specyficzne zalety i wady. Wymagane jest zaliczenie każdego działu, aby ukończyć kurs. Ogólna ocena z działu będzie sumą następujących składników:

RODZAJ

WAGA W OCENIE KOŃCOWEJ

MINIMUM ZALICZENIOWE

Prace pisemne z dostępem do książek

65%

60%

Egzamin bez dostępu do książek

20%

65%

Znajomość wersetów

10%

65%

Zachowanie, punktualność, sadhana, nastrój, zdolność do działania  jako część grupy

5%

50%